Algemene voorwaarden — Ik Wil Groeien

Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op alle diensten van IkWilGroeien B.V. (hierna te noemen IkWilGroeien).

Artikel 1 – Definities

Met een hoofdletter geschreven termen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit artikel vermeld.

 1. Account: het account van Deelnemer dat toegang geeft tot de (digitale) Diensten van IkWilGroeien.
 2. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.
 3. Bijeenkomsten: een live evenement dat deel uitmaakt van de Diensten waarbij Deelnemer in een groep coaching ontvangt.
 4. Data: de data die Deelnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst beschikbaar gesteld krijgt via apparatuur van IkWilGroeien of Derden.
 5. Derden: hulppersonen van IkWilGroeien die ondersteunende Diensten leveren of een deel van de Diensten uitvoeren.
 6. IkWilGroeien: IkWilGroeien B.V., gevestigd aan de Hospitaaldreef 29 te (1315 RC) Almere en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78341108.
 7. Diensten: de diensten die IkWilGroeien aan Deelnemer zal leveren krachtens een Overeenkomst in de vorm van een programma op het gebied van training, coaching en/of advies voor ondernemers.
 8. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en
 9. Deelnemer: iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon, al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, met wie IkWilGroeien een Overeenkomst sluit ten behoeve van de Diensten.
 10. Levering: levering van de Diensten geschiedt door het ter beschikking stellen van de Diensten en eventueel bijbehorende Materialen.
 11. Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, folders, brochures, leaflets, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, die al dan niet als referentie- of lesmateriaal worden gebruikt, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich
 12. Overeenkomst: overeenkomst(en) tussen Deelnemer en IkWilGroeien op basis waarvan IkWilGroeien haar Diensten levert aan Deelnemer en waarvan deze Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel
 13. Website: de websites van IkWilGroeien.

Artikel 2 – Totstandkoming Overeenkomst 

 1. Een Overeenkomst tussen IkWilGroeien en Deelnemer komt tot stand doordat Deelnemer een offerte of ander aanbod van IkWilGroeien al dan niet via het Account
 2. Het aanbod of de offerte geeft een omschrijving van de inhoud van de Diensten. Tevens wordt weergegeven of er Bijeenkomsten zullen zijn en zo ja, wanneer deze plaats vinden.
 3. Indien Deelnemer Diensten bij IkWilGroeien afneemt, verklaart Deelnemer bekend te zijn met de Algemene Voorwaarden en deze te accepteren.
 4. IkWilGroeien is niet gebonden aan een door een potentiële Deelnemer gedane afwijkende aanvaarding van een aanbod van IkWilGroeien.
 5. Een offerte van IkWilGroeien is vrijblijvend en geldig voor de duur van 14 dagen vanaf de datum van verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte of het begeleidend
 6. IkWilGroeien heeft het recht een (potentiële) Deelnemer naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden en zonder schadeplichtig te zijn uit welke hoofde dan ook.
 7. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop IkWilGroeien de aanvaarding van het aanbod aan Deelnemer (digitaal) heeft bevestigd. Een Overeenkomst is persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 8. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of Bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
  1. Privacy Statement;
  2. de Overeenkomst;
  3. de Algemene Voorwaarden;
  4. Algemene Voorwaarden Derden.

Artikel 3 – Levering van de Diensten

 1. Nadat Deelnemer een aanbod heeft geaccepteerd zal IkWilGroeien de benodigde Materialen zo spoedig mogelijk beschikbaar stellen via het Account.
 2. Indien van toepassing zal Deelnemer aanwezig dienen te zijn bij geplande Bijeenkomsten om deel te kunnen nemen aan dat deel van de Diensten. IkWilGroeien spant zich in om de Bijeenkomsten voor iedere Deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de Bijeenkomsten verloopt op eigen risico van Deelnemer. Het is niet mogelijk om Bijeenkomsten op een ander of later moment in te halen, noch is een restitutie mogelijk bij het missen van een Bijeenkomst.
 3. Deelnemer is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te In het bijzonder draagt Deelnemer er zorg voor dat alle gegevens, waarvan IkWilGroeien aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan IkWilGroeien worden verstrekt.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft IkWilGroeien het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die Derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
 5. Indien Deelnemer weet of kan vermoeden dat IkWilGroeien bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Deelnemer IkWilGroeien daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 4 – Account

 1. Om een aanbod te aanvaarden en de Diensten af te nemen zal Deelnemer een Account aanmaken op de Website van IkWilGroeien. Een Account is persoonlijk en niet overdraagbaar. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de betreffende inloggegevens.
 2. Iedere actie die middels het Account van Deelnemer plaatsvindt wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Deelnemer te zijn
 3. Via het Account kunnen door of namens Deelnemer aanvullende Overeenkomsten worden Nieuwe of aanvullende Overeenkomsten worden per e-mail door IkWilGroeien bevestigd.
 4. Via het Account kan Deelnemer de planning en Materialen inzien die behoren tot de afgenomen Diensten. IkWilGroeien zal belangrijke wijzigingen in de Diensten tevens kenbaar maken via het Account.
 5. IkWilGroeien zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen te realiseren, en om toegang tot door IkWilGroeien beschikbaar gestelde Data en Materialen te realiseren. IkWilGroeien biedt geen garanties omtrent de beschikbaarheid van haar systemen of de toegang tot Data en Materialen.

Artikel 5 – Gebruik

 1. Deelnemer garandeert dat de Diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met bepalingen van Nederlands recht of andere van toepassing zijnde wet- of regelgeving. Deelnemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de Diensten.
 2. Deelnemer onthoudt zich ervan IkWilGroeien of overige Deelnemers van IkWilGroeien te hinderen of schade toe te brengen, op welke wijze dan ook.
 3. Wanneer IkWilGroeien een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Deelnemer, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal IkWilGroeien Deelnemer zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of Deelnemer zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna IkWilGroeien zal besluiten hoe te handelen. IkWilGroeien zal Deelnemer niet op de hoogte stellen van de klacht of overtreding wanneer IkWilGroeien hiertoe niet gerechtigd is op basis van toepasselijke wet- en regelgeving of instructies van opsporingsinstanties.
 4. Indien IkWilGroeien van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot de betreffende Diensten blokkeren.
 5. Hoewel IkWilGroeien ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Deelnemer, is IkWilGroeien nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit
 6. Schade, welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform het in dit artikel bepaalde, komt voor rekening van

Artikel 6 – Prijzen

 1. Alle door IkWilGroeien genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven.
 2. Indien een prijs is gebaseerd op door Deelnemer verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, heeft IkWilGroeien het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is

Artikel 7 – Betalingsvoorwaarden

 1. IkWilGroeien zal voor het door Deelnemer verschuldigde bedrag uitsluitend een digitale factuur sturen. IkWilGroeien heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten al dan niet door gebruik van een SEPA-machtiging in rekening te brengen.
 2. Indien Deelnemer een afschrijving op basis van een SEPA-machtiging storneert of deze om welke reden dan ook niet correct kan worden uitgevoerd, is IkWilGroeien gerechtigd Deelnemer administratiekosten in rekening te brengen ter hoogte van € 10,00 per factuur.
 3. Als Deelnemer bezwaar maakt tegen de hoogte van een factuur, dan schort dit zijn betalingsverplichting niet
 4. Een vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Deelnemer faillissement aanvraagt dan wel Deelnemer failliet wordt verklaard, Deelnemer surseance van betaling aanvraagt dan wel surseance van betaling krijgt verleend, algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Deelnemer wordt gelegd en verder, indien Deelnemer in liquidatie treedt of wordt
 5. IkWilGroeien is gerechtigd om alle soorten vorderingen op Deelnemer te verrekenen met alle soorten vorderingen van Deelnemer op IkWilGroeien. Een zodanige verrekening kan ook plaatsvinden met de moeder-, zuster- en dochtermaatschappijen van IkWilGroeien. Het voorgaande geldt ongeacht of de vorderingen opeisbaar zijn. Deelnemer is niet gerechtigd om ontvangen of verschuldigde bedragen te
 6. Indien er op verzoek van Deelnemer wordt gefactureerd aan een derde partij, dan ontslaat dit Deelnemer op generlei wijze van de plichten die op haar rusten. Deelnemer blijft hoofdelijk verbonden voor de nakoming van haar verplichtingen.

Artikel 8 – Rechten van Intellectuele Eigendom

 1. Alle gegevens en materialen van Deelnemer blijven eigendom van IkWilGroeien zal hierop geen eigendomsaanspraken doen.
 2. Alle rechten van Intellectuele Eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door IkWilGroeien ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij IkWilGroeien of diens
 3. Niets in de Overeenkomst strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van Intellectuele Uitsluitend indien dit schriftelijk en expliciet in een losse overeenkomst wordt vermeld, kunnen rechten van Intellectuele Eigendom overgedragen worden aan Deelnemer.
 4. Deelnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de Overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Deelnemer werken of andere Data en/of Materialen niet verveelvoudigen of openbaar
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, zijn de door IkWilGroeien toegekende gebruiksrechten niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar en niet-overdraagbaar aan
 6. Indien Deelnemer in verband met de Overeenkomst licenties van derden dient af te nemen, zal IkWilGroeien Deelnemer hiervan op de hoogte
 7. Het is Deelnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van Intellectuele Eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de
 8. Het is Deelnemer niet toegestaan om de broncode van de Materialen te achterhalen door middel van decompilatie, reverse engineering of anderszins, tenzij dit bij dwingend recht is
 9. Het is IkWilGroeien toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen en de Materialen van diens Indien IkWilGroeien door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Deelnemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.
 10. IkWilGroeien is gerechtigd tijdens Bijeenkomsten foto’s, video’s en geluidsfragmenten te maken. Op deze beelden kan Deelnemer herkenbaar in beeld gebracht worden. IkWilGroeien heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.
 11. Deelnemer kan gedurende dan wel na beëindiging van het programma een review (ook wel succesverhaal) plaatsen. IkWikGroeien is vrij deze succesverhalen in haar marketing en overige communicatie te gebruiken.
 12. Deelnemer verstrekt hierbij IkWilGroeien een onbeperkte licentie om alle door Deelnemer via de systemen van IkWilGroeien verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door IkWilGroeien geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door

Artikel 9 – Geheimhouding en persoonsgegevens

 1. Partijen zullen Vertrouwelijke Informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, strikt vertrouwelijk
 2. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun eventuele werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de
 3. Ten aanzien van Vertrouwelijke Informatie van IkWilGroeien, zal Deelnemer:
  1. alle redelijke maatregelen in acht nemen voor een veilige bewaring of opslag van de Vertrouwelijke Informatie, waarbij geldt dat zij minimaal hetzelfde niveau van beveiliging hanteert als zij voor haar eigen Vertrouwelijke Informatie hanteert;
  2. de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan het overeengekomen doel (de uitvoering van de Overeenkomst);
  3. de Vertrouwelijke Informatie niet langer onder zich te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakte kopieën, onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen wederom ter beschikking te stellen aan IkWilGroeien dan wel, nadat er een kopie van de Vertrouwelijke Informatie aan IkWilGroeien is overgedragen en IkWilGroeien de goede ontvangst hiervan schriftelijk heeft bevestigd, te
 4. De verplichting tot geheimhouding geldt niet voor Vertrouwelijke Informatie die:
  1. openbaar is dan wel openbaar wordt zonder dat de ontvangende partij haar geheimhoudingsplicht schendt;
  2. aan de ontvangende partij rechtmatig door een derde beschikbaar wordt gesteld zonder verplichting tot geheimhouding;
  3. aantoonbaar reeds voor de ontvangst ervan rechtmatig in het bezit was van de ontvangende partij;
  4. in een schriftelijk document door de andere partij expliciet als niet-vertrouwelijk is bestempeld;
  5. de ontvangende partij op grond van een wettelijke verplichting deelt met een derde.
 5. De verplichtingen met betrekking tot geheimhouding blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan
 6. Indien IkWilGroeien bij de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van Deelnemer, is op deze verwerkingsactiviteiten het Privacy Statement van toepassing.
 7. Indien IkWilGroeien bij het leveren van haar Diensten persoonsgegevens verwerkt, staat Deelnemer er jegens IkWilGroeien voor in dat de verwerking van persoonsgegevens geen inbreuk maken op enig recht van een derde en niet onrechtmatig zijn in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of andere van toepassing zijnde privacywet en –
 8. Indien een aanpassing in de van toepassing zijnde privacywet en -regelgeving dit vereist, zullen partijen hieromtrent voor het inwerkingtreden van de nieuwe wetgeving nieuwe afspraken maken welke in lijn zijn met deze wet- en regelgeving. Indien het onmogelijk is voor de inwerkingtreding de nieuwe afspraken te maken, dan zullen partijen dit in ieder geval binnen een redelijke termijn na inwerkingtreding

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

 1. IkWilGroeien is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk, tenzij de wet dwingend anders bepaald.
 2. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een Bijeenkomst, dan is IkWilGroeien alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van IkWilGroeien.nl is veroorzaakt Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van IkWilGroeien, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is IkWilGroeien niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen van Deelnemer.
 3. IkWilGroeien is niet aansprakelijk voor enige indirecte en/of gevolgschade.
 4. Voor zover IkWilGroeien aansprakelijk is, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat Deelnemer verschuldigd is voor de Overeenkomst dan wel ten hoogste voor het bedrag waarvoor IkWilGroeien verzekerd is.
 5. De aansprakelijkheid van IkWilGroeien wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Deelnemer IkWilGroeien onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij IkWilGroeien een redelijke termijn wordt gesteld teneinde alsnog correct na te komen en IkWilGroeien ook na die termijn tekort blijft De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten zodat IkWilGroeien in staat is adequaat te reageren.
 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Deelnemer de schade zo spoedig mogelijk na het bekend worden daarmee schriftelijk bij IkWilGroeien meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding door Deelnemer vervalt door het enkele verloop van een maand nadat de Overeenkomst is beëindigd.
 7. Deelnemer vrijwaart IkWilGroeien voor enige aanspraken van derden die voortvloeien uit een schending van de verplichtingen in de Overeenkomst door

Artikel 16 – Overmacht

 1. IkWilGroeien is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van
 2. Onder overmacht wordt in ieder geval mede verstaan: storingen of uitvallen van het internet, netwerkaanvallen, aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, binnenlandse onlusten, terrorisme, pandemieën, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, natuurgeweld, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat IkWilGroeien door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van IkWilGroeien kan worden
 3. Indien een Bijeenkomst door overmacht niet door kan gaan, zorgt IkWilGroeien voor een passend alternatief. Indien de plaats of het tijdstip van een Bijeenkomst wordt gewijzigd, zorgt IkWilGroeien ervoor dat Deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde Bijeenkomsten geven geen recht op restitutie van het aankoopbedrag.
 4. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, dan hebben partijen het recht om de Overeenkomst per direct schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen Indien de overmachtssituatie onmogelijk korter kan duren dan 90 dagen, kunnen partijen in goed overleg de Overeenkomst eerder opzeggen.

Artikel 17 – Duur en opzegging

 1. De Overeenkomst eindigt door het volbrengen van een vooraf vastgestelde Dienst, dan wel door verloop en opzegging van de Overeenkomst.
 2. Indien Deelnemer de Overeenkomst eerder wenst te beëindigen en het programma niet volbrengt is een restitutie van het verschuldigde bedrag niet mogelijk.
 3. IkWilGroeien mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen, zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
  1. Deelnemer is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting uit de Overeenkomst;
  2. Deelnemer schendt de Algemene Voorwaarden;
  3. het faillissement van Deelnemer is aangevraagd of verleend;
  4. Deelnemer heeft surseance van betaling aangevraagd of krijgt surseance van betaling verleend;
  5. de activiteiten van Deelnemer worden beëindigd of het bedrijf van Deelnemer wordt
 4. Indien IkWilGroeien de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.
 5. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van IkWilGroeien op Deelnemer onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Deelnemer, mag Deelnemer uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door IkWilGroeien is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Deelnemer toerekenbaar is, heeft IkWilGroeien recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.

Artikel 20 – Wijzigingen

 1. Gedurende het programma dat Deelnemer volgt zullen de Algemene Voorwaarden van kracht blijven die op dat moment van toepassing waren. Wel is IkWilGroeien gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Deze gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen op alle opvolgende Overeenkomsten van toepasing zijn.
 2. Als IkWilGroeien wijzigingen aanbrengt in deze Algemene Voorwaarden, zal zij bij de publicatie daarvan tevens een versie beschikbaar stellen waarin de opgenomen wijzigingen duidelijk zijn aangegeven. Dit geldt niet als de Algemene Voorwaarden voor meer dan 30% zullen worden gewijzigd.
 3. IkWilGroeien is gerechtigd om op elk moment wijzigingen in de Overeenkomst door te voeren indien (i) dit noodzakelijk is in het kader van gewijzigde wet- of regelgeving en (ii) het gaat om wijzigingen van ondergeschikt In deze gevallen is Deelnemer niet gerechtigd om de Overeenkomst (voortijdig) op te zeggen.
 4. Indien er wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst plaatsvinden, om welke reden dan ook, is een restitutie van het verschuldigde bedrag niet mogelijk. Wel zal IkWilGroeien proberen om het voor Deelnemer mogelijk te maken de gewijzigde uitvoering bij te wonen dan wel ter beschikking te krijgen.

Artikel 21 – Slotbepalingen

 1. Op een aanbod van IkWilGroeien en de (uitvoering van de) Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Almere of de locatie Lelystad, een en ander afhankelijk van de hoogte van de vordering of de aard van de vordering.
 3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden in strijd blijkt te zijn met dwingend recht, dan tast dit de rechtsgeldigheid van de gehele Overeenkomst niet aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als mogelijk aansluiting wordt gezocht bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.
 4. De door IkWilGroeien ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door

Deze versie van de Algemene Voorwaarden is voor het laatst aangepast op 19 mei 2021.